კოგნიტური სქემები

მოთხრობის შეჯამება ერთი პერსონაჟის შესახებ ინფორმაციით.

ჩვენი მოთხრობა არის  …………………………………………………………………………………შესახებ.
………………  ………………..არის მნიშვნელოვანი გმირი (მოქმედი პირი) იმიტომ, რომ იგი ცდილობს

მოთხრობა თავდება, როცა  …………………………………………………………………………………………

პერსონაჟის დახასიათება

……………………………….არის მთავარი და მნიშვნელოვანი გმირი ამ მოთხრობაში.   _____________

მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ……………………………………………………………………………………..

ერთხელ ის
…………………………………………………………………………………………………………….
სხვა დროს ……………………………………………………………………………………………………….
მე ვფიქრობ, რომ …………………………(გმირის სახელი) არის …………………………………….…….......

(ხასიათის თვისება )რადგან…………………………………………………………………………………


ისტორიული გმირის შესახებ ინფორმაციის შესაჯამება

_________ (გმირის სახელი)______ ისტორიაში შევიდა, როგორც ---------------

ჩემი აზრით, მისი ყველაზე დიდი დამსახურება არის ის, რომ ----------


ასე იმიტომ ვფიქრობ, რომ ---------------------------------

მნიშვნელოვანი პრობლემისა და მისი გადაჭრის გზ

მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ---------------------
ასე ვფიქრობ იმიტომ, რომ ---------------------
პრობლემა გადაიჭრება, როცა ----------------------------
და/ან პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელია, თუ ------------------- .

ტექსტში მოთხრობილი ამბის დროისა და ადგილის განსაზღვრა.

ამბავი ხდება (როდის?) ----------------

ასე ვფიქრობ, რადგან _______
სხვა მინიშნებები, რომლებიც გვიჩვენებს, როდის მოხდა ეს ამბავი, არის __
ადგილს, სადაც ხდება მოქმედება, ავტორი აღწერს ამგვარად: ____________

პერსონაჟის დახასიათება.

________ არის მთავარი და მნიშვნელოვანი გმირი ამ მოთხრობაში. _____________

მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ___________________

ერთხელ ის _______________
სხვა დროს __________________
მე ვფიქრობ, რომ ______(გმირის სახელი)---------- არის _________ (გმირის ხასიათის თვისება)_______, რადგანპერსონაჟების შედარება.

_________ და _________ამ მოთხრობის ორი გმირია. ____(გმირის სახელი) __________ არის ____________

(გმირის ხასიათი/თვისება) -----------------------------
მაშინ, როცა ____________(გმირის სახელი) ------------- არის ___________ (გმირის ხასიათი/თვისება) _______________.
მაგალითად, ____(ერთი)____________ ცდილობს ________________

_______(მეორე)_____________, პირიქით, ______________
ორივე არის _________ (საერთო თვისება/თვისებები) ____________4 კომენტარი:

 

სადამრიგებლო კლასი

შაბათ-კვირასაც ერთად


eTwinning-ში მონაწილეობა

პროფცენტრის ამბები

მუდმივი მკითხველები

პროექტი